مدل gama

نوع حرکت : افقی ( دو طرفه )
مورد مصرف : برای درها و پنجره های دو لت بازشو
حداکثر ابعاد مجاز : ارتفاع 240 * عرض 200