مدل Beta

نوع حرکت : افقی ( یکطرفه )
مورد مصرف : برای درها و پنجره های یک لت بازشو
حداکثر ابعاد مجاز : ارتفاع 240 * عرض 110