مدل Beta

نوع حرکت : افقی ( یکطرفه )
مورد مصرف : برای درها و پنجره های یک لت بازشو
حداکثر ابعاد مجاز : ارتفاع 240 * عرض 110

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.