مدل Alpha

نوع حرکت : عمودی ( بالا به پایین )
مورد مصرف : پنجره های کوجک
حداکثر ابعاد مجاز : ارتفاع 170 * عرض 100